/ Úvod / Rozhovory / Michal RIES /Univerzitný vedecký park UK/

Michal RIES /Univerzitný vedecký park UK/

 

Vedecký park je svojím spôsobom na Slovensku stále novinkou 

 

rozhovor s Dr. Techn. Michalom RIESOM z Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Čo je vedecký park a aké sú jeho hlavné úlohy?

 

Vedecký park je svojím spôsobom stále novinkou na Slovensku. Cieľom je vytvoriť miesto, kde sa stretávajú univerzitná veda a výskum s priemyslom a štátom. Spoločné aktivity vedú k nárastu nových inovácií a tým posilňujú ekonomiku.

 

Koľko vedeckých parkov a výskumných centier na Slovensku funguje, resp. v akej fáze je ich budovanie?

 

Na Slovensku bude v roku 2015 dobudovaných spolu 12 Vedeckých parkov a Výskumných centier. Všetky projekty majú byť dokončené do konca roka 2015.

 

Kedy sa očakáva spustenie plnej prevádzky slovenských vedeckých parkov, resp. mohli by ste nám priblížiť fázy budovania týchto inštitúcií?

 

Ako už bolo spomenuté, naplánované dokončenie je do konca roka 2015. Táto fáza sa týka predovšetkým dobudovania priestorov vedeckých parkov a centier a nákupu technickej infraštruktúry.

 

Aké má byť zameranie UVP  UK v Bratislave? Aký je súčasný stav budovania vedeckého parku a aké sú jeho najbližšie plány?  

 

Ťažiskom UVP UK sú veda a výskum v oblastiach biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a spoločenských výziev 21.storočia v otázkach bioetiky, práva a socioekonomiky.

 

Samotný UVP UK chápeme ako živý organizmus, ktorý musí byť flexibilný a vedieť sa prispôsobiť nielen nárokom vedy a výskumu ale zároveň aj požiadavkám trhu. Z tohto dôvodu sa zameriavame nielen na podporu aplikovanej vedy a výskumu v rámci vlastných UVP UK projektov, ale zároveň sme otvorený aj úzkej spolupráci s firmami. Zároveň sa snažíme maximálne využiť vedomostný potenciál Univerzity Komenského a dostupnosti moderného technického vybavenia.

 

Zároveň UVP UK vytvára podmienky pre vznik a rast nových high-tech podnikateľských príležitostí a tomu prináleží aj poskytovanie odbornej asistencie a poradenstva. Preto je súčasťou aj univerzitný podnikateľský inkubátor, ktorý zastrešuje podnikateľské aktivity v rámci vedeckého parku.

 

V súčasnosti sa dokončuje stavba UVP UK a zariaďujú sa laboratória a spoločné priestory.

 

Čo považujete za silné a naopak slabé stránky pre fungovanie vedeckých parkov na Slovensku?

 

Silnou stránkou vedeckých parkov a centier je koncentrácia tých najkvalitnejších vedeckých tímov a dostupnosť novej vedeckej infraštruktúry. Toto spojenie tak dokáže poskytnúť silné inovačné a technologické zázemie pre ďalší rozvoj slovenských, technologicky orientovaných firiem.

 

Slabou stránkou je štátna stratégia, ktorá na jednej strane zabezpečuje finančné zdroje pre chod vysokého školstva, ale nezahŕňa model financovanie nových vedeckých parkov a centier.

 

Ponúkajú vedecké parky aj nejaké služby? Akým spôsobom dokážu vedecké parky generovať zisk?

 

Vedecké parky a centrá ponúkajú najmä služby klasického zmluvného výskumu. Cieľom však nie je generovanie zisku, ale vytváranie prostredia,  ktoré bude akcelerovať proces vzniku inovácií.

 

Mohli by ste nám priblížiť prínosy vedeckých parkov pre rozvoj krajiny ako taký?

 

V roku 2012 tvorili výdavky Slovenska na výskum a vývoj 0,82 % HDP, pričom v EÚ priemere tvoria 2,06 %. Výskum a vývoj sú dôležitou súčasťou ekonomiky a prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti regiónu. Navyše je Slovensko zaradené medzi nízko inovatívno-aktívne krajiny v rámci EÚ aj napriek vysokému potenciálu, ktorý máme.

 

Práve vedecké parky a centrá so svojou dlhodobou stratégiou, vybavením a kvalifikovaným ľudským personálom môžu vybudovať a poskytovať chýbajúce zázemie pre výskum a vývoj inovatívnych riešení.

 

Ako vníma vedecký park spoluprácu s praxou? Čo predstavuje najčastejšie prekážky pri tejto spolupráci?

 

Vedecké parky sú silne motivované spolupracovať s privátnou sférou, s firmami. Najčastejšími prekážkami pri spolupráci s univerzitným prostredím je nízka flexibilita akademických inštitúcií. Univerzity majú svoj tradičný hierarchický systém vyhovujúci vzdelávacím aktivitám a základnému výskumu, ale nie transferu poznatkov do praxe, komercionalizácii a spolupráci s firmami. Práve flexibilnejší prístup vedeckých parkov a centier s vysokou koncentráciou kvalifikovaného personálu a moderného technického vybavenia na jednom mieste môže prekonať tieto prekážky. A zároveň prekážkou na strane firiem býva často nedôvera voči ľuďom z akademického prostredia. Niekedy je potrebné pripomenúť si, že obe strany majú spolupracovať ako rovnocenní partneri.

 

Vedecké parky sa väčšinou zameriavajú na oblasti prírodných a technických vied, je možné, aby si v parkoch našli uplatnenie aj absolventi netechnických – humanitných a spoločenských odborov, ako napr. ekonómovia, tlmočníci, marketigový odborníci, právnici atď..?

 

Vedecké parky a centrá sú otvoreným prostredím, ktoré si vyžaduje medziodborové zdieľanie vedomostí. Inovácie si vyžadujú tímovú prácu a často krát vychádzajú z „nového pohľadu na vec“. Preto sa v rámci UVP UK snažíme prepájať aj ostatné odbory netechnického smeru. Spolupracujeme s manažérmi, marketingovými odborníkmi s právnikmi. Ak chceme zaistiť využiteľnosť nových výstupov od našich vedcov a výskumníkov, tak potrebujeme zvýšiť šance budúceho produktu, projektu či služby na trhu. Máme odborníkov na zabezpečenie procesu od prvotného nápadu, výskumu, cez realizáciu až po získanie koncového klienta, či zákazníka.