/ Úvod / Služby

Poskytované služby

Cieľom poskytovaných podporných služieb je najmä zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem a zintenzívnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi súkromnými firmami a vedeckovýskumnými inštitúciami. Súčasťou poskytovanej podpory sú služby využiteľné v procese vytvárania, identifikácie, ochrany a komercializácie duševného vlastníctva, rovnako však tiež poradenstvo v oblasti voľby stratégie ochrany a zabezpečovania jednotlivých krokov ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pre súkromné firmy.


Vznik inovatívnych technológií, ktoré prispievajú značnou mierou k dosahovaniu zisku technologicky orientovaných firiem, je podmienený okrem iných faktorov aj dostupnosťou výskumno-vývojovej základne, ktorou ale nedisponujú všetky inovatívne firmy. V tomto prípade je významným riešením komerčná spolupráca s vedeckovýskumnými inštitúciami, ktoré potrebné výsledky výskumu a vývoja generujú. Účelom poskytovaných služieb je aj previazanie potrieb súkromného a výskumno-vývojového sektora a sprístupnenie nadväzovania efektívneho partnerstva zástupcom týchto sektorov.

 

Služby sú rozdelené do dvoch skupín: „Expertné podporné služby” a „Rešeršné služby”.

 

Expertné podporné služby

Expertné podporné služby pokrývajú svojim rozsahom proces priemyselnoprávnej ochrany duševného vlastníctva, ale aj procesy súvisiace s jeho komercializáciou, a to od identifikácie výsledkov výskumu a vývoja vhodných na priemyselnoprávnu ochranu, cez posúdenie prínosov technológie a realizáciu ochrany (príprava a podanie patentových a iných prihlášok) až po marketingové prezentácie technológií, vyhľadávanie partnerov pre komercializáciu a prípravu licenčných zmlúv. Tieto služby sú poskytované výhradne cieľovým skupinám projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“. Služby sú súkromným firmám poskytované bezplatne, pričom ide o špecifický typ štátnej pomoci.

 

Expertné podporné služby si môžete objednať prostredníctvom internetového rozhrania (nutná registrácia) - OBJEDNAŤ EXPERTNÉ PODPORNÉ SLUŽBY.

 

Rešeršné služby

Zahŕňajú  vypracovanie jednorazových a priebežných patentových rešerší na: stav techniky (vhodné na potvrdenie novosti technológie), aktivity konkurencie, právny stav ochranných dokumentov a na dizajny a ochranné známky. Rešeršné služby sú poskytované primárne za účelom identifikácie splnenia jednej z nevyhnutných podmienok možnosti ochrany duševného vlastníctva prostredníctvom patentov - „novosti“ technológie v prospech cieľových skupín projektu „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa“. Súčasťou rešeršných služieb je aj vyhľadávanie a monitorovanie ponúk a dopytov z databáz technologických ponúk a dopytov, bezplatné poradenstvo súvisiace s využívaním informačných zdrojov a vyhľadávaním v databázach predmetov priemyselného vlastníctva. Rešeršné služby sú poskytované bezplatne.

 

Rešeršné služby si môžete objednať na stránke Strediska patentových informácií PATLIB - OBJEDNAŤ REŠERŠNÉ SLUŽBY.