/ Úvod / O projekte

Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I.etapa

Projekt Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Národný projekt
Operačný program: Výskum a vývoj
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky: 9 989 602,86 EUR
Obdobie realizácie: máj 2014 – december 2015
ITMS kód: 26240220092

 

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou, ktoré bude napĺňať potreby podnikateľov z hľadiska zvýšenia ich konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti a na strane druhej umožňovať uplatnenie poznatkov VaV na trhu prostredníctvom podnikateľského sektora ako aj v spoločenskej praxi. Úlohou centra bude podchytávať a rozvíjať potenciál budúcich a začínajúcich podnikateľov v štádiu seed a start-up, perspektívne pritiahnuť zahraničné, najmä technologické a inovatívne firmy a budovať odborné a špecializované kapacity pre poskytovanie širokého portfólia kvalitných podporných služieb pre potenciálne, začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP) z rôznych odvetví hospodárstva, vrátane inovatívnych podnikov.

 

NPC vytvorí podmienky pre uplatnenie nielen mladých ľudí, absolventov VŠ a SŠ, doktorandov, ale aj generácie 40+ a príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. ženy, cudzí štátni príslušníci žijúci v SR a pod.). Takisto sa vytvoria podmienky pre tvorbu trvalo udržateľných pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.

 

Účelom projektu je tiež zabezpečenie personálnych a prevádzkových kapacít, realizovanie prieskumov potrieb, spracovanie štúdií a analýz orientovaných na sektorové podmienky MSP a ich prepájanie na nadnárodné spoločnosti, ustanovenie zmluvných strategických partnerstiev, vybudovanie infraštruktúry pre plnenie poslania a úloh NPC.

 

STRATEGICKÝ CIEĽ PROJEKTU:
Vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou

 

Špecifický cieľ projektu 1:
Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.

 

Špecifický cieľ projektu 2:
Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.


 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ