/ Úvod / Zaujímavosti / Rozvojom riadenia inovácií k rastu firmy na medzinárodných trhoch

Rozvojom riadenia inovácií k rastu firmy na medzinárodných trhoch

Prekážkou efektívneho využívania nových myšlienok a produktov v podnikaní je často nedostatočný inovačný manažment, ktorý zlyháva v procese výberu správnych myšlienok, organizačnej štruktúre, motivácii zamestnancov, patentovej ochrane, využívaní licencií, marketingu inovácií či zabezpečení finančných prostriedkov pre ich rozvoj.

 

Práve z tohto dôvodu Európska komisia pripravila službu podpory inovačného manažmentu pre MSP v Európe s cieľom zabezpečenia ich rastu a rozvoja konkurencieschopnosti založenej na inováciách, ktoré budú realizované prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.

 

 

Služby sú určené pre dva druhy firiem:

 

1. Inovačné firmy s ambíciou rastu na európskych alebo globálnych trhoch

 

Pre inovatívne firmy s potenciálom rastu a internacionalizácie je k dispozícii bezplatne 7-dňový balíček služieb na zlepšenie inovačného manažmentu a výkonnosti firmy, ktorý pokrýva aktivity:

  • zhodnotenie výkonnosti firmy v oblasti inovačného manažmentu prostredníctvom renomovaného nástroja IMP3rove ponúkajúceho benchmarking s takmer piatimi tisíckami firiem z celého sveta v príslušnej oblasti (https://www.improve-innovation.eu/),           
  • návrh opatrení na prekonanie kritických miest,
  • efektívna podpora pri implementácii aktivít na zlepšenie inovačnej výkonnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti (riešenia ako lepšie a dlhodobo profitovať z inovácií, ako zlepšiť inovačné procesy od výberu myšlienok až ku komercializácii nových produktov, ako efektívnejšie využiť bezplatné dostupné nástroje a verejné prostriedky na rozvoj inovácií, propagáciu inovácií v EÚ a tretích trhoch a ako využiť negrantové prostriedky a služby).

Služby sú realizované skúsenými expertmi spoločnosti BIC Bratislava, z ktorých každý má minimálne 15 ročnú skúsenosť v oblasti podnikania a inovácií a certifikát na hodnotiaci nástroj IMP3rove, ktorý je vyvinutý pre Európsku komisiu spoločnosťou A.T.Kerney.

 

Služby zhodnotenia a podpory inovačného manažmentu sú poskytované pre príjemcov (inovatívne MSP) v rámci siete Enterprise Europe Network v rozsahu siedmych konzultačných dní v priebehu dohodnutého obdobia (zvyčajne jeden rok). Financovanie služieb je realizované prostredníctvom Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

 

2. Príjemcovia projektov SME Instrument (Nástroj pre MSP v programe Horizont 2020)

 

Na základe úspešne odskúšaného podporného mechanizmu, fungujúceho v USA už od 80. rokov minulého storočia pod názvom SBIR (Small Business Innovation Research), spustila Európska komisia v rámci programu Horizont 2020, kde po prvý krát budú môcť firmy žiadať o podporu ich podnikateľských zámerov založených na inováciách. Iniciatíva, v programe Horizont 2020 pod názvom SME Instrument, je založená na financovaní štúdií uskutočniteľnosti (fáza 1 – v paušálnej úhrade až 50 tis. eur), vývoja produktu (fáza 2 – s príspevkom 0,5 až 2,5 mil. eur) a jeho následnej komercializácie (fáza 3).

 

Okrem priameho financovania v prvých dvoch fázach dostanú firmy k dispozícii skúsených manažérov inovačných firiem – koučov, ktorí im môžu pomôcť pri nastavení ich komerčných stratégií na lepšie uplatnenie ich inovácií na medzinárodných trhoch. Zároveň budú na podporu administratívnych procesov firmám k dispozícii tzv. key account manageri (KAM) z Enterprise Europe Network, ktorí im pomôžu so zadefinovaním ich koučingových potrieb, výbere kouča ako i administratívnych otázok prípravy a implementácie projektu. Služby kouča aj KAM sú financované mimo rozpočtu projektu SME Instrument z prostriedkov Európskej komisie.

 

 

Služby podpory rozvoja inovačného manažmentu pre slovenské malé a stredné podniky bezplatne zabezpečuje BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network.

 

V prípade záujmu o vyššie uvedené služby kontaktujte:

 

Ivan Filus, inovacie@een.sk

 

http://www.een.sk/inovacie

Tlačiť