/ Úvod / O projekte / Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele

  1. Vytvorenie komplexného informačného systému a portálového rozhrania na poskytovanie expertných podporných služieb cieľovým skupinám projektu – informačný systém je dostupný na www.isnpc.sk

 Informačný systém Národného podnikateľského centra slúži na prepájanie a interakcie podnikateľských subjektov s vedeckovýskumnými inštitúciami.

Systém zaznamenáva a prezentuje ponuku technológií, služieb a kompetencií organizácií výskumu a vývoja smerom k podnikateľským subjektom s cieľom:

•              efektívneho transferu technológií (výsledkov vedeckovýskumnej činnosti) do praxe

•              nadviazania výskumno-vývojovej spolupráce

•              poskytnutia odborných konzultácií, analýz, meraní a pod.

Systém umožňuje zverejňovať požiadavky podnikateľských subjektov na výskum a vývoj, ktorých dodávateľmi/realizátormi sú potenciálne najmä subjekty z vedeckovýskumnej sféry. 

 

Funkčné časti  IS NPC pre expertné a podporné služby

 

Profily

Profily vedeckovýskumných inštitúcií a MSP obsahujú informácie využiteľné najmä v procese vyhľadávania partnerov pre výskum, vývoj, komercializáciu dosiahnutých výsledkov a poskytovanie špecializovaných služieb (konzultácie, odborné analýzy, ...). Systém inteligentne prepája potreby a požiadavky obidvoch zainteresovaných typov subjektov.

 

Partneri

IS NPC umožňuje vyhľadávanie potenciálnych partnerov, správu vybraných potenciálnych partnerov, a tiež nadväzovanie a evidovanie spoluprác. Súčasťou systému je okrem klasického filtrovania a vyhľadávania aj sofistikované automatizované párovanie profilov a ponúk/dopytov firiem a výskumných inštitúcií na základe prienikových atribútov. Používateľ má možnosť vyberať z vyhľadaných potenciálnych partnerov a ukladať si ich tak do zoznamu potenciálnych partnerov. Partnerov v zozname je možné nielen pridávať a odoberať, ale aj evidovať  s nimi spojené  informácie o aktuálnom stave spolupráce a pod.

 

Ponuky/dopyty

Priestor na zverejňovanie ponúk a dopytov na spoluprácu umožňuje:

•              zadávať ponuky a dopyty,

•              vyhľadávať v ponukách a dopytoch podľa relevantných kritérií,

•              reagovať na ponuky a dopyty,

•              monitorovať ponuky a dopyty

 

Správa požiadaviek na služby

Súčasťou systému je online nástroj na zadávanie a evidenciu požiadaviek na poskytované expertné podporné služby z oblasti ochrany a komercializácie priemyselného vlastníctva.

 

Správa priemyselného vlastníctva

Súčasťou IS NPC je aj samostatne inštalovateľná aplikácia určená podnikateľským subjektom na evidenciu a správu priemyselného vlastníctva. Umožňuje procesné riadenie priemyselnoprávnej ochrany a komerčného zhodnotenia evidovaného priemyselného vlastníctva, sprístupňuje sledovanie a spravovanie rôznych atribútov uvedených komplexných procesov a tiež všetkých dostupných informácií a dokumentov, ktoré sa vzťahujú k evidovaným predmetom priemyselného vlastníctva.

 

Výstupmi projektu NPC za časť ESEP:

• Portál NPC (webový portál NPC, viď. https://www.isnpc.sk) – obsahuje profily MSP a VVI, priestor pre zadávanie konkrétnych dopytov na výskumno-vývojovú činnosť a  iné funkcionality

• Systém EKA pre NPC a ostatné aktivity SBA (evidencia klientskej agendy) – súbor nástrojov na riadenie a koordináciu vzťahov a komunikácie s klientmi

• Systém ASP (Analýzy, štatistiky a prognózy) – softvérové riešenie, určené na zber a prezentáciu údajov prostredníctvom webového prehliadača

 

  1. Vybudovanie kontaktného bodu s priemyslom

 

Dňa 15.12.2015  zriadený a pre verejnosť sprístupnený Kontaktný bod pre styk s priemyslom – tzv. „Kontaktný bod Národného podnikateľského centra“. „Kontaktný bod NPC“ je zriadený v priestoroch realizátora aktivity 2.1 – SBA – v polyfunkčnej budove na  Miletičovej 23 na 6.poschodí. Boli vyhľadané a zazmluvnené vyhovujúce  priestory, do ktorých NPC presunie svoju činnosť v rámci II.etapy. Boli presne naprojektované   vnútorné riešenia priestorov, nevyhnutné úpravy a funkcionality tak, aby plne pokrývali potreby NPC – s dôrazom na potreby poskytovaných programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií,  činnosť Front Office, ako aj plné využívanie zavedenej elektronickej služby na všetkých interných i externých pracoviskách, všetkými užívateľmi.

Biznis plán NPC

Informácie a fotodokumentácia

 

  1. Vytvorenie programov pre mobilizáciu a tvorbu potenciálnych inovácií

 

  • Vytvorený Akceleračný program pre potenciálnych MSP a jeho propagácia

              Implementačný manuál a metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín - Akceleračný program

 

  • Vytvorený Stážový program pre existujúce MSP s rastovým potenciálom a  jeho propagácia

             Implementačný manuál a metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín - Stážový program

 

  • Vytvorený Inkubačný program a jeho propagácia

            Implementačný manuál a metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín - Inkubačný program

 

  • Vytvorený Rastový program pre existujúce MSP

            Implementačný manuál a metodika pre hodnotenie výkonnosti cieľových skupín - Rastový program

 

Pre každý program bol vytvorený implementačný manuál, metodika na hodnotenie výkonnosti cieľových skupín a spoločná „Komunikačná stratégia podporných programov NPC“ platná pre štyri novovytvorené programy NPC (akceleračný, stážový, inkubačný a rastový).

 

  1. Zorganizované konferencie

➢           30.09.2014 – úvodná konferencia NPC projektu v rámci Europe4Business: Podpora firiem a podnikania zo strany Európskej únie v rámci European SME Week v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network.

Fotogaléria

 

➢           26.11. 2015 – záverečná konferencia projektu NPC, Bratislava. Hlavnou témou bolo predstavenie výstupov projektu a jeho vyhodnotenie. V rámci odbornej aktivity 2.1 projektu NPC - I. etapa prednášajúci predstavili podporné programy pre MSP (Akceleračný, Stážový, Inkubačný, Rastový, Creative point, Front Office)

Fotogaléria