/ Úvod / Séria Jeden deň v ... / Prioritou je informovanie o problematike ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácii

Prioritou je informovanie o problematike ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácii

„Našou hlavnou úlohou je pomôcť vám pri komercializácii výsledkov vášho výskumu a predávať vaše akademické znalosti ... potenciálnym investorom ... Pracujeme tak, aby sme obchodným a priemyselným partnerom zjednodušili komunikáciu s vedecko-výskumnými pracoviskami STU a pomohli podnikom nájsť výhodný spôsob ako aplikovať špičkový výskumu STU v praxi ...,“ píše sa v informačnom letáku Kancelárie spolupráce s praxou pôsobiacej na Slovenskej technickej univerzite. My sme navštívili JUDr. Luciu RYBANSKÚ, manažérku transferu technológií a duševného vlastníctva, aby sme zistili ako „sa transferujú“ tieto vety z letáku do reálneho fungovania kancelárie.      

       

Kancelária spolupráce s praxou pracuje na Slovenskej technickej univerzite (STU) už viac ako dva roky. Proces transferu technológií na univerzite však zabezpečovalo už od roku 2010 stredisko TRANSFERTECH. Po organizačných zmenách v roku 2012 sa vyprofilovalo aktuálne pracovisko, na ktoré prešli všetky práva a povinnosti bývalého strediska TRANSFERTECH.   

 

V súčasnej Kancelárii spolupráce s praxou (KSP) nás uvítala p. Lucia Rybanská, manažérka pre transfer technológií a duševného vlastníctva.  Môžeme povedať, že ide o kanceláriu naozaj v pravom zmysle slova, keďže ako nám p. Rybanská povedala, celé pracovisko je tvorené touto jednou kanceláriou.  A ako sme sa dozvedeli, ani čo do počtu zamestnancov nemôžeme hovoriť o rozsiahlom „office.“ Všetky služby, ktoré KSP poskytuje rieši priamo p. Rybanská a ešte jeden externý zamestnanec. „Určite by sme privítali, keby sme náš úzky tím mohli rozšíriť ešte aspoň o jedného kolegu,“ doplnila  nám v tejto súvislosti p. Rybanská.

 

         

 

 

Nie veľká kancelária, nie veľký tím, ale nie málo práce ...

 

... „Služby našej kancelárie sú určené pre všetkých vedeckých a pedagogických zamestnancov STU. Náš odhad hovorí o približne o 1 600 zamestnancoch - vysokoškolskí učitelia a vedeckovýskumní pracovníci, ktorým sú naše služby prioritne určené, avšak netreba zabúdať ani na študentov, najmä 1364  doktorandov, ktorým je tiež poskytovaná základná podpora“ uviedla nám p. Rybanská.    

 

Spýtali sme teda o aké konkrétne služby ide. Kancelária ponúka napríklad sprostredkovanie odborných konzultácií technickej podpory, zabezpečenie zmluvného výskumu, ochranu duševného vlastníctva, určenie komerčnej hodnoty duševného vlastníctva, marketing technológií či samotné udelenie licencií alebo pomoc pri zakladaní spin-off firiem a start-upov.

 

V súčasnosti je Kancelária v informačno-výchovnej fáze a zameriava sa hlavne na disemináciu informácií o duševnom vlastníctve a jeho ochrane medzi zamestnancami STU.          

 

Na to, aby boli tieto služby aj využívané, je nutné aby bola o nich informovaná  cieľová skupina ...

 

... ,ktorou sú v tomto prípade už spomínaní pedagogickí a vedeckí zamestnanci STU. Prácu s „cieľovkou“  nám charakterizovala p. Rybanská týmito slovami:  „Pri práci sa stretávam predovšetkým so  situáciou, že vedeckým pracovníkom je nutné vysvetliť samotný pojem transferu technológií. Majú záujem o informácie čo všetko musia v tomto procese urobiť, ale aj o to, čo im prípadne chýba a podobne. Preto sa snažíme naše služby prezentovať našim kolegom vo výskume priamo, prostredníctvom osobného kontaktu. Tak dosiahneme najefektívnejší výsledok.“

 

Spýtali sme sa tiež o aké služby prejavujú zamestnanci STU najväčší záujem. Najčastejšie sú to rešerše na stav techniky či odhady komerčného potenciálu. „Proces transferu technológií je zložitý. Ako som už spomínala, vedci často nepoznajú všetky kroky  potrebné v tomto procese, a preto vítajú služby kancelárie, ktoré im tieto požadované kroky zjednodušujú. Oceňujú aj  podporu ako takú v celom tomto procese,“ dodala p. Rybanská.   

 

Požiadali sme p. Rybanskú o priblíženie modelovej situácie. Vedecký pracovník sa obráti na vašu kanceláriu s tým, že vyskúmal niečo nové a má záujem, aby sa táto technológia dostala do praxe. Aký bude ďalší postup? „Ďalší postup bude taký, že sa spracuje rešerš na aktuálny stav techniky, aby sa zistilo či je novinka skutočne novinkou. Ak sa táto novosť potvrdí, univerzita si môže uplatniť právo na túto technológiu. V tom prípade ju podporí  z vlastných zdrojov, prípadne na základe podpory vyplývajúcej zo zmluvy uzatvorenej s Centrom vedecko-technických informácii SR. Pôvodcovi príde od rektora univerzity oficiálne oznámenie o uplatnení si práva univerzity na dané technické riešenie. V opačnom prípade, ak sa univerzita rozhodne, že si toto právo neuplatní, prechádza toto právo na samotného pôvodcu. V tom prípade nie je ďalší proces transferu technológií podporovaný zo strany STU. Univerzita si môže uplatniť právo na technológiu do troch mesiacov od jej nahlásenia univerzite. K nahláseniu slúži oficiálny dokument -  Oznámenie pôvodcu o vytvorení predmetu priemyselného vlastníctva. Zamestnanci ho nájdu jednoducho dostupný na webovej stránke našej kancelárie,“ vysvetľovala nám takto modelovú situáciu Rybanská.

Ako nás však upozornila, v praxi sa často stretáva s tým, že je rozdiel podpora technológie a skutočný komerčný potenciál. Podľa jej slov aj skúsenosti vo svete hovoria, že len veľmi malá časť zo všetkých priemyselne chránených technológií, či už patentom alebo úžitkovým vzorom  je aj komerčne hodnotná.

 

Kancelária spolupráce s praxou aktuálne rieši podporu u 32 prípadov. Technológie pochádzajú predovšetkým z oblasti strojárstva či chemických a potravinárskych technológií. „Za najaktívnejšie fakulty STU v oblasti výskumu môžeme na základe našej spolupráce považovať Strojnícku fakultu a Fakultu chemickej a potravinárskej technológie,“ doplnila Rybanská. 

 

Aktívnymi v rámci výskumu sú samozrejme aj Fakulta elektrotechniky a informatiky, kde ide zväčša o technické riešenia v oblasti automobilového priemyslu alebo Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

 

Ako sme spoločne hovorili o skutočnej komerčnej hodnote nových technológií, tak s tým úzko súvisí aj spolupráca s podnikateľskou sférou. Na webovej stránke KSP sme si všimli samostatnú sekciu „Pre firmy.“ Už sme si povedali aké  sú skúsenosti Kancelárie s prácou s vedeckou komunitou, ale čo tá podnikateľská?

 

 

„V prípade služieb pre firmy vieme poskytnúť spoluprácu v rôznych vedeckých oblastiach – architektúra, elektrotechnika, dizajn, materiálové inžinierstvo a podobne. Ak má firma záujem s nami spolupracovať musíme predovšetkým vedieť o akú oblasť má záujem. Následne zisťujeme čo konkrétne – napríklad aký výskum – firma potrebuje, a ako si predstavuje zastrešenie takejto spolupráce. Za najsilnejšie oblasti sú aktuálne považované strojárstvo a chemický priemysel,“ vysvetlila nám Rybanská.

 

V súvislosti s komercializáciou výstupov vedeckej činnosti sa často hovorí aj o takzvaných spin-off firmách a startupoch. Lucia Rybanská nám v tejto veci spomenula dcérsku spoločnosť STU Scientific, s.r.o., ktorá sa touto problematikou aktívne zaoberá. „STU Scientific s.r.o. bola nápomocná pri založení viacerých spin-off spoločností Momentálne je  ich aktívnych päť. Kancelária spolupráce s praxou priamo zakladanie spin-off spoločností nerieši, poskytuje v tomto smere len poradenské služby. Priama realizácia podpory je už v kompetencii STU Scientific, s.r.o.,“ upresnila nám Rybanská.

 

Našu spoločnú diskusiu sme zakončili témou spolupráce.  Vedeli sme totiž, že KSP má podpísanú zmluvu s CVTI SR o poskytovaní expertných podporných služieb, ktoré zabezpečuje Národný systém podpory transferu technológií. (NSPTT).

 

„Snažíme sa aktívne spolupracovať aj s inými centrami transferu technológií na slovenských univerzitách, ktoré riešia rovnaké činnosti ako naša Kancelária. Taktiež sa snažíme komunikovať so Slovenskou akadémiou vied či Úradom priemyselného vlastníctva SR. Spolupráca s CVTI SR vznikla v roku 2013 podpisom zmluvy o poskytovaní expertných podporných služieb. Tieto služby nám pomáhajú realizovať tie kroky, na ktoré my nemáme dostatočnú kapacitu. Prínos takejto spolupráce vidím najmä v oblasti voľby stratégie komercializácie duševného vlastníctva, najmä  vyhľadávaním partnerov na spoluprácu a  vedením rokovaní,“ dodala Rybanská.    

 

Mgr. Eva Vašková - Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.

-   jún 2015  -

 

 

oficiálna webová stránka Kancelárie spolupráce s praxou
www.ksp.stuba.sk