/ Úvod / Rozhovory / Jana Volná / Mentoring v rámci Letnej školy inovátorov

Jana Volná / Mentoring v rámci Letnej školy inovátorov

S mentorkou Letnej školy inovátorov o kreativite, podpore inovácií a mentorovaní v letnej škole...

Mgr. Jana Volná, PhD. pôsobí ako výskumník a učiteľ na čiastočný úväzok na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa venuje najmä téme transferu znalostí medzi univerzitou a podnikateľským sektorom. V roku 2014 obhájila dizertačnú prácu na tému: Úroveň stavu manažmentu intelektuálneho kapitálu v organizáciách na Slovensku. Na fakulte vyučuje predmety Kreativita a kreatívne techniky, Intrapodnikanie a Intelektuálny kapitál v dynamickom podnikaní. Okrem činnosti na fakulte sa venuje aj práci vo svojej neziskovej organizácii Guru Kid, v rámci ktorej vyvíja a v spolupráci s lokálnymi školami vedie kurzy na podporu kreatívnych, technických a šikovníckych zručností detí školského a predškolského veku. Inšpiráciu pre svoje aktivity čerpá najmä pri riešení potrieb svojich dvoch detí - škôlkara a školáka. S Janou Volnou, mentorkou v rámci Letnej školy inovátorov, ktorá sa konala v dňoch 29.6.2015-3.7.2015 sme sa rozprávali o kreativite, podpore inovácií a mentorovaní v letnej škole.

 

Aký je Váš konkrétny profesijný záber v oblasti manažmentu?

 

Vo výskume sa venujem najmä oblasti inovácií a oblasti intelektuálneho kapitálu organizácií ako zdroja ich inovačnej aktivity a predpokladu ich trvalo udržateľného pôsobenia na trhu. Taktiež sa venujem oblasti transferu znalostí medzi univerzitou a privátnym sektorom. Na fakulte taktiež učím predmety Kreativita a kreatívne techniky, Intrapodnikanie a Intelektuálny kapitál v dynamickom podnikaní.

 

Ako hodnotíte projekt, na ktorom ste pracovali s Vašim tímom počas letnej školy inovátorov?

 

Išlo o aplikáciu, ktorá by zlepšila život predovšetkým živnostníkom zo stavebného sektora. V podstate išlo o myšlienku v počiatočnom štádiu a myslím si, že pre jej tvorcov bol biznisový pohľad na ňu nový a veľmi zaujímavý.

 

Čo by ste poradili resp. odkázali začínajúcim inovátorom – aké zručnosti by sa mali snažiť získavať z oblasti manažmentu?

 

Necítim sa veľmi príjemne v pozícii človeka, ktorý rozdáva rady a rozumy, v každom prípade, pre ľudí, ktorí už majú svoju myšlienku, dôležité sú samozrejme zručnosti súvisiace s procesom nielen zhmotnenia myšlienky v reálny produkt resp. službu, ale aj presadenie tohto produktu / služby na trhu, t.j. zaujímať sa aj o zručnosti z oblasti marketingu a podnikania (ako analýzy konkurencie, cenotvorba, pohľad na zákazníka, tvorba podnikateľského modelu a plánu atď.), ale aj základné operácie finančného manažmentu.

 

Čo je pre mňa ale dôležitejšie s ohľadom na oblasť môjho výskumu ako aj na víziu a činnosť neziskovej organizácie v ktorej pôsobím, je orientácia na rozvoj kreativity, podnikateľských, technických a “šikovníckych” zručností cielená na nižšie vekové kategórie, ideálne na deti školského veku a ich učiteľov a zmena, resp. posun ich myslenia. Aby deti (a nevyhnutne aj ich učitelia) chápali, že napr. taký ipad nie je iba čiernou skrinkou, s ktorou sa dá výborne zabaviť, ale že sa dá aj rozobrať a že niekto ich vie vyrobiť. A nielen že ich niekto vyrába, ale že ich aj niekto vymyslel a že oni tiež môžu vymýšľať podobne perfektné veci. K tomu potrebujú rozumieť, ako veci fungujú a zároveň vedieť, že môžu mať nápady. Bolo by ideálne, keby školy neboli iba miestom, kde sa deti učia memorovaniu a jedinej možnosti riešenia, ale miestom, kde je priestor pre rozvoj konštruktívnej diskusie a miestom diskusie variácie možností riešenia zadaných problémov. Miestom, kde je podporovaná vrodená predstavivosť a kreativita detí. Pretože verím, že predstavivosť vedie ku kreativite, kreativita vedie k inovácii a inovácia vedie k podnikaniu. Verím, že ak chceme podporovať inováciu na Slovensku, najväčší efekt sa dosiahne práve cez zmenu myslenia spoločnosti a to je nevyhnutné už od detského veku.

 

Čo Vám osobne priniesla účasť na letnej škole z pozície mentorky?

 

Možnosť spoznať zaujímavých ľudí a taktiež som rada, že som si vypočula niektoré prednášky.

 

Aké aktivity vyvíja Fakulta manažmentu UK pre podporu vzdelávania inovátorov?

 

V prvom rade, našich študentov učíme predmety, ktoré som spomenula v tretej otázke ako podporujúce inováciu z pohľadu založenia si vlastného podnikania ako aj z pohľadu zamestnanca a rozvoja inovácie v organizácii. Zároveň, v spolupráci s Univerzitným vedeckým parkom Univerzity Komenského, sa snažíme o rozšírenie vyučovania predmetov súvisiacich s podporou inovácie (najmä rozvoj podnikateľských zručností) aj na ostatné fakulty UK, pretože si uvedomujeme nesmierny význam medzi disciplinárneho prístupu (tzv. crossdisciplinary approach). V školskom roku 2015/2016 začíname práce na dvoch medzinárodných projektoch, ktoré sme začiatkom roka podali a ktoré sme získali, jeden na podporu podnikania prostredníctvom tvorby mechanizmu a ekosystému predinkubačnej a inkubačnej fázy s cieľom presunu podnikania zo školských lavíc do konkrétnych akcií na našej univerzite. Druhý je zameraný na pomoc slovenským remeselníkom s procesom marketovania ich výrobkov, prostredníctvom rozvoja ich zručností s týmto procesom spojenými. Snažíme sa o získanie ďalších projektov, za mňa je to predovšetkým v oblasti rozvoja kreatívnych, podnikateľských a technických zručností detí základných škôl a ich učiteľov.

 

Využili by ste podobnú príležitosť mentorovať v letnej škole inovátorov znovu?

 

Áno, ak budem mať na to časový priestor, rada.

 

 

Mgr. Eva Vašková - Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.

-  júl 2015  -