/ Úvod / Rozhovory / Lenka MIKULÍKOVÁ / technologické inkubátory /

Ing. Lenka MIKULÍKOVÁ / technologické inkubátory /

Začínajúcich podnikateľov odborníci upozorňujú najmä na rozumné investovanie a neustále vzdelávanie ...

 

Podpore podnikania malých a stredných podnikateľov napomáhajú aj takzvané technologické inkubátory. S Ing. Lenkou MIKULÍKOVOU PhD. z Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technikckej univerzity sme hovorili aj o základných princípoch technologických inkubátoroch, ako aj o aktuálnych otázkach súvisiacich s touto formou podpory podnikania.

 

 

 

Technologické inkubátory predstavujú systém podpory začínajúceho a inovatívneho podnikania. Kde má tento systém na Slovensku „achilovu pätu“ a naopak, čím môžeme ísť príkladom?

V tomto systéme je problematické najmä financovanie inkubátorov. Viac-menej je závislé od subjektov, ktoré inkubátory zriadili. Chýba tu výraznejší záujem zo strany štátu, územných celkov a miest, ako to funguje v zahraničí. To následne obmedzuje aj možnosti poskytovaných služieb.

 

A čo zahraničné inšpirácie? Od ktorých krajín sa učíme?

Obzory nám otvárajú rôzne krajiny nielen v rámci Európy. Vzhľadom na porovnateľné podmienky sa však najviac inšpirujeme pohraničnými regiónmi, teda najmä od partnerov v Čechách, Rakúsku a Maďarsku. Pre nás zatiaľ bola najvýznamnejšia spolupráca s Jihomoravským inovačním centrom v Brne.

 

Jedna stránka mince sú financie. Tá druhá však nefinančná podpora. V čom potrebujú najčastejšie slovenskí začínajúci podnikatelia reálne pomôcť mimo získavania finančných prostriedkov?

Ide najmä o vzdelávanie, získavanie odborných vedomostí, ako aj manažérskych a marketingových zručností. Najmä v prípade technických firiem. Tiež veľmi podstatné sú kontakty, ktoré mladým podnikateľom pomôžu nadviazať spoluprácu a rýchlejšie sa rozvíjať.

 

Podľa jedného z prieskumov Združenia mladých podnikateľov Slovenska, začínajúcim podnikateľom chýbajú v nefinančnej oblasti najviac znalosti z oblasti marketingu a reklamy. Aká je odozva na rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré v tomto smere inkubátory taktiež poskytujú?

Aj bez ďalších prieskumov môžeme potvrdiť, že o vzdelávanie v uvedených oblastiach je záujem. Dokazuje to aj účasť na pravidelných podujatiach, ako sú odborné semináre a Biznis raňajky InQb, ktoré organizuje náš Univerzitný technologický inkubátor InQb Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Čo všetko musí začínajúci podnikateľ urobiť, aby mohol využívať  podporu zo strany technologického inkubátora?

V prípade nášho programu InQb, základnou podmienkou je technické zameranie podnikania a inovatívny prínos firmy. Ak tieto začínajúci podnikateľ splní, je potrebné predložiť podnikateľský plán a ďalšie dokumenty preukazujúce odbornú spôsobilosť. Podnikateľské plány následne hodnotí naša komisia a po odporúčaní na vstup do inkubátora firma môže začať podnikať u nás.

 

Samotné slovo „inkubátor“ môže evokovať, že inkubovaná firma je v akomsi ohrození alebo že je pod istou formou ochrany. Mnohé takéto firmy sú však silné a úspešné. V čom je teda najpodstatnejší rozdiel „pustiť sa do biznisu“ cez technologický inkubátor alebo začať podnikať takpovediac  na vlastnú päsť?

Základný rozdiel je v prístupe k informáciám a kontaktom, ako aj v znížení nákladov na prenájom a služby, ktoré môžu firmy využívať v prvých rokoch svojho pôsobenia.

 

Univerzitný technologický inkubátor STU podporil počas deviatich rokov svojej existencie 42 inkubovaných firiem. Ktoré z nich sa stali naozaj silnými hráčmi vo svojej podnikateľskej oblasti?

Za najúspešnejšie považujeme napríklad firmy Innovatrics (biometrické systémy), mSolutions (vývoj mobilných aplikácií), Geodesign (protipovodňové bariéry), GeoModel Solar (informačný systém zaoberajúci sa dátami pre výstavbu solárnych elektrární), TECH-KONSTRUKT (strojárske konštrukcie najmä pre automobilový a letecký priemysel), ANV Technologies (meracie technológie) alebo VISIBILITY (online marketingové riešenia).

 

A ako je to v súčasnosti? Existujú aktuálne inkubované firmy, ktoré zaznamenávajú podnikateľské úspechy?

Samozrejme, aj medzi súčasnými firmami sa nachádzajú také, ktorým sa darí viac. V podstate za podnikateľský úspech možno považovať už aj to, keď sú firmy schopné fungovať samostatne a dosahujú zisk.

 

Čomu majú inkubované firmy, resp. začínajúci podnikatelia venovať najviac pozornosti? Prípadne na aké nesprávne kroky ich zvyknú experti upozorniť?     

Odborníci  často upozorňujú začínajúcich podnikateľov na to, aby prvé zarobené peniaze neminuli nezmyselne, ale aby ich investovali do rozvoja firmy, čo sa im v budúcnosti vráti. Tiež ich upozorňujú na to, aby sa neprestali vzdelávať, či už vo svojom odbore alebo aj v manažérskych a ekonomických zručnostiach, ku ktorým majú technici väčšinou ďalej.

 

Inkubátory majú so začínajúcimi podnikateľmi intenzívny kontakt. Či už pri rôznych vzdelávacích aktivitách, ako sú rôzne semináre či školenia, ale aj priamo pri poskytovaní konkrétnych služieb týkajúcich sa ich podnikateľského zámeru. Aké sú z ich strany najčastejšie otázky?

Otázky začínajúcich podnikateľov sa veľmi líšia od druhu podujatia, resp. zamerania konzultácie. V prípade všeobecných seminárov a success stories sa najviac zaujímajú o informácie, aká právna forma podnikania je pre nich najvýhodnejšia, ako  získať konkurenčnú výhodu na trhu a stať sa úspešnými, prípadne ako sa presadiť na zahraničných trhoch.

 

Odrážajú slovenské inkubované firmy dostatočne aktuálne potreby trhu?

Slovenské inkubované firmy sa snažia zapĺňať diery na trhu, avšak vďaka neustálemu technickému pokroku sa trh stále vyvíja a vytvára tak priestor pre ďalšie nápady a vznik nových firiem.

 

Podniky s akým zameraním sa „oplatí“ inkubovať? Aké podnikateľské zámery majú šancu na úspech?

Oplatí sa inkubovať akékoľvek firmy, ktoré prinášajú na trh pridanú hodnotu a vedia zaplniť trhové medzery a priniesť úžitok pre zákazníkov. Náš technologický inkubátor si však dal za cieľ podporovať technológie a technické odbory, nakoľko sme aj pracovisko technickej univerzity, aby sme tak podporili technický pokrok na Slovensku.

 

A vôbec, z čoho pramení úspech inkubovanej firmy?

Úspech inkubovanej firmy môže byť ponímaný rôzne. Od nájdenia prvých zákazníkov až po presadenie sa na zahraničných trhoch alebo spojenie sa s veľkými úspešnými firmami. Pre niekoho je úspech, keď jeho firma dosiahne zaujímavú trhovú hodnotu a majú o ňu záujem veľkí hráči na trhu.

 

Na Slovensku je viacero iniciatív, ktoré podporujú inovatívne podnikateľské nápady. Napríklad súťaž Podnikateľský nápad roka organizovaná  Združením mladých podnikateľov Slovenska, rôzne iniciatívy na podporu podnikania, v pôsobnosti Slovak Business Agency, rôzne formy investičného financovania inovatívnych nápadov ako biznis anjeli, venture kapitál. Aký majú reálny odraz tieto a podobné iniciatívy v podpore inovatívneho podnikania na Slovensku a čo im prípadne chýba?         

Každá iniciatíva dokáže dať začínajúcim firmám niečo iné. V spojení všetkých existujúcich iniciatív vidíme prínos v zabezpečení komplexnej podpory pre firmy, čo môže začínajúcim firmám pomôcť vyrásť a uspieť. Stretávame sa s tým, že ak sú začínajúci podnikatelia šikovní, vyberú si od každého to, čo potrebujú a čo ich dokáže posunúť dopredu.

 

Mgr. Eva Vašková - Ing. Mgr. Nina Bratková, Phd.

-  marec 2015  -