/ Úvod / Podpora podnikania a inovácií - inštitúcie a služby / Centrá transferu technológií

Centrá transferu technológií

Centrá transferu technológií (CTT) sú špecializované pracoviská zriadené v rámci vedeckovýskumných inštitúcií (VVI), ktorých hlavným poslaním je komplexné zabezpečovanie procesu transferu technológií, teda ochrany a komercializácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja.

CTT priebežne monitorujú výskumno-vývojové aktivity realizované v rámci VVI, pričom zároveň disponujú kontaktmi na jednotlivé pracoviská a vedeckých pracovníkov VVI, čo je jedným zo základných predpokladov pre ich samotnú činnosť. Významne pôsobia jednak dovnútra samotnej inštitúcie, kde poskytujú podporu (vo forme služieb) pri transfere technológií do praxe, ale aj smerom navonok. Externým subjektom prezentujú kompetencie pracovísk VVI s cieľom prepájania potrieb zainteresovaných subjektov pri realizácii spoločných alebo zákazkových výskumných projektov a komercializácie dosiahnutých výsledkov výskumu a vývoja (VaV).

 

Služby CTT poskytované dovnútra VVI (vlastnými kapacitami alebo na základe spolupráce s CVTI SR):

 • konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva;
 • zabezpečenie vypracovania jednorazových a priebežných patentových rešerší na: stav techniky, aktivity konkurencie, právny stav ochranných dokumentov a na dizajny a ochranné známky (v rámci spolupráce so Strediskom patentových informácií PATLIB pri CVTI SR);
 • zabezpečenie nahlásenia vzniku duševného vlastníctva (výsledku VaV) štatutárnemu zástupcovi VVI;
 • posúdenie duševného vlastníctva z hľadiska splnenia podmienok na získanie priemyselnoprávnej ochrany a komercializáciu;
 • vypracovanie trhových analýz s cieľom posúdenia možností komerčného využitia duševného vlastníctva a uplatnenia na trhu;
 • zabezpečenie priemyselnoprávnej ochrany (príprava a podanie patentových a iných prihlášok);
 • monitorovanie dodržiavania zákonných a iných lehôt v súvislosti s platbou správnych a udržiavacích poplatkov, licenčných poplatkov a pod.;
 • marketingové prezentácie duševného vlastníctva;
 • aktívne vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre komercializáciu, vedenie rokovaní s partnermi  z komerčnej sféry (vyjednávanie licenčných podmienok a pod.);
 • príprava licenčných zmlúv a zmlúv o prevode práv k duševnému vlastníctvu;
 • podpora pri zakladaní spin-off spoločností.

Služby CTT poskytované externým subjektom:

 • vyhľadávanie vedeckých pracovníkov a pracovísk VVI za účelom realizácie spoločných a zákazkových výskumných projektov, poskytovania odborných konzultácií a dohodnutie podmienok spolupráce s externými partnermi;
 • poskytovanie informácií o kompetenciách jednotlivých pracovísk, ich expertíze, prístrojovom vybavení za účelom prepájania expertných kapacít VVI s dopytom externých partnerov;
 • ponuka duševného vlastníctva (výsledkov VaV) pre komercializáciu formou udelenia licencie, jednorazového prevodu práv alebo založenia spin-off firmy.

Bližšie informácie sú k dispozícii na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk) alebo na internetových stránkach jednotlivých centier transferu technológií:

a iné.